fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 § 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Kupujących i określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.
 2. Każdy Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Na żądanie Kupującego regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący (np. pocztą elektroniczną).

§ 2

Definicje

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta;
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i doręczenia;
 3. Karta podarunkowa – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego; wydawana na okaziciela, uprawnia Kupującego do jej realizacji w sklepie, przyjmuje postać unikalnego kodu przesłanego przez Sprzedawcę Kupującemu w wiadomości e-mail;
 4. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Kupującego do jego realizacji w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów doręczenia);
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – konto Kupującego w sklepie, w ramach którego gromadzone są dane dobrowolnie podane przez kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez kupującego produkty do zakupu, w ramach którego istnieje także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba posiadająca konto oraz osoba zapisana do newsletter-a która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności sklepu;
 9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy drogą mailową cyklicznych wiadomości zawierających informacje o sklepie, w tym nowościach lub promocjach;
 10. Polityka prywatności – dokument określający zasadyw zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://puzzelhome.com/?page_id=3
 11. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://puzzelhome.com/
 14. Sprzedawca

PUZZEL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARCELINA WILK
NIP: 5512644631, REGON: 386209146
Adres: Brody 354, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 1. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Wykonawca – wytwórca produktu tworzonego na zamówienie i sprzedawanego w Sklepie.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Adres Sprzedawcy: Brody 354, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 2. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Brody 354, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@puzzelhome.com
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 503-831-787
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 33 1240 4214 1111 0010 9921 0912
 6. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Konto Kupującego

 1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 2. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 3. imię i nazwisko,
 4. adres korespondencyjny,
 5. adres e-mail.
 6. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 7. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 8. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.                              

§ 5

Złożenie zamówienia

 1. Celem złożenia zamówienia Kupujący wybiera Produkt będący przedmiotem zamówienia, klika przycisk „Do koszyka”, a następnie loguje się lub korzysta z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 2. Jeżeli Kupujący wybiera możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, wypełnia formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić doręczenie produktu, ponadto wybiera sposób doręczenia produktu, wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 3. Po dokonaniu czynności określonych w pkt. 1 i 2, Kupujący klika przycisk “Zamawiam i płacę”, a następnie wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6pkt 3. lit.c.

§ 6

Płatność

 1. Ceny podane w sklepie są podane w złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za produkt oraz koszty doręczenia (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Kupujący jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  1. płatności elektroniczne za pomocą bramki Przelewy24,
  1. płatność za pobraniem (nie dotyczy produktów tworzonych na zamówienie, o których mowa w § 8)

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje przy użyciu danych konta lub po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. W momencie kliknięcia zatwierdzenia zamówienia przy użyciu przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do skutecznego zawarcia umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji.
 4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Kupujący dokonuje płatności elektronicznej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Kupującego.
 6. Po dokonaniu zakupu produkt zostanie nadany przez Sprzedawcę lub Wykonawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach doręczenia, terminem doręczenia jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu doręczenia produktu do Kupującego liczy się od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 8

Produkty

 1. W sklepie dostępne są dwa rodzaje produktów:  
 2. gotowe produkty,
 3. produkty tworzone na zamówienie klienta.
 4. O rodzaju produktu (określonym w pkt. 1) Sprzedawca informuje Kupującego w opisie produktu.
 5. Produkty tworzone na zamówienie klienta wykonywane są przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca przystępuje do realizacji zamówienia w momencie uznania płatności na koncie Sprzedawcy.
 7. Wykonawca wykonuje produkt w terminie określonym w opisie produktu zamieszczonym w sklepie.
 8. W przypadku produktów na zamówienie, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku produktów na zamówienie Kupującemu nie przysługuje możliwość płatności za pobraniem.

§ 9

Doręczenie towaru

 1. Produkty doręczane są klientowi:
  1. bezpośrednio przez Sprzedawcę,
  1. bezpośrednio przez Wykonawcę (dropshipping).
 2. O sposobie doręczenia, o których mowa w pkt.1, Sprzedawca informuje Kupującego w opisie produktu.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod doręczenia lub odbioru zamówionego produktu:
 4. przesyłka pocztowa,
 5. przesyłka pocztowa pobraniowa (nie dotyczy produktów tworzonych na zamówienie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. b),
 6. przesyłka kurierska,
 7. przesyłka kurierska pobraniowa (nie dotyczy produktów tworzonych na zamówienie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. b).
 8. Przy zakupie więcej niż jednego produktu koszty wysyłki podlegają automatycznemu obliczeniu w oparciu o ich łączne wymiary i wagi.
 9. Do przedmiotu zakupu dołączana jest faktura VAT dotycząca sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11

Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Karta podarunkowa

 1. Karta podarunkowa umożliwia wykorzystanie na zakup produktów środków w wysokości odpowiadającej kwocie jej zakupu ustalonej indywidualnie przez Kupującego, nie mniejszej jednak 100zł, wyrażonej w punktach.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej punktami), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie.
 3. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 4. Środki pieniężne przekazane przez Kupującego zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej tj. w momencie udostępnienia unikalnego kodu.
 5. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 6. W momencie, gdy Kupujący zawrze ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów, przedstawiając do realizacji kartę podarunkową, suma punktów zgromadzonych na karcie podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Sprzedawcy za sprzedane produkty.
 7. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na karcie podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Sprzedawcy za produkty nabyte z użyciem karty podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu ceny sprzedaży produktów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na karcie podarunkowej.
 8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 9. Karta podarunkowa ważna jest jeden rok od momentu zakupu.

§ 13

Kody rabatowe

 1. Wykorzystanie kodu rabatowego powoduje obniżenie ceny za określony produkt lub całość zakupów o wskazaną przez Sprzedawcę wartość procentową.
 2. Kody rabatowe udostępniane są w mediach społecznościowych i innych środkach przekazu przez Sprzedającego.
 3. Kody rabatowe obowiązują w określonych przez Sprzedawcę ramach czasowych.
 4. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

§ 14

Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Kupującemu informacji.
 2. Korzystanie z newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez kupującego, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Kupującego przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 16

Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego oraz klauzule informacyjne zostały określone w Polityce Prywatności.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a to: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.